Ruimtelijke kwaliteit

De aantrekkelijkheid van een stad, dorp of landschap hangt nauw samen met de onderlinge samenhang van gebouwen, het kleur- en materiaalgebruik, de aanwezigheid van groen en/of water en de relatieve hoeveelheid van de beeldbepalende elementen. Het vastleggen van de regels voor die ruimtelijke kwaliteit gebeurt voor bebouwde gebieden in beeldkwaliteitplannen en welstandsnota's en voor landelijke gebieden in de vorm van landschapsinpassingsplannen en landschapsbeleidsplannen. Het is mogelijk dat provincie of gemeente naast een wijziging van het bestemmingsplan een goede landschappelijke inpassing of een beeldkwaliteitplan eist, om daarmee de ruimtelijke kwaliteit te verankeren in een juridisch bindend plan.