Stedelijk gebied

Zowel steden als dorpen vallen onder de term stedelijk gebied. Binnen deze stedelijke gebieden is veel variatie aanwezig. Helaas is er sinds 1950 steeds minder rekening gehouden met verschillen tussen de vele steden en dorpen in ons land. Vele nieuwbouwwijken zouden willekeurig waar kunnen liggen.  De eigenheid en het plaatsgebonden karakter moeten weer terug worden gebracht in de verkavelingsplannen van zowel de uitbreidingsgebieden als de inbreidingslocaties - waarbij open ruimtes binnen de bebouwde kom worden opgevuld. Beide vragen een goed doordacht verkavelingsplan dat bestendig genoeg is om decennia mee te gaan.

Een nieuwe (of vernieuwde) buurt of wijk moet aantrekkelijk zijn en blijven voor de gebruikers en bewoners. Een goede afwisseling tussen openbare ruimte, privé groen en  gebouwen gecombineerd met een functionele opzet met voldoende parkeergelegenheid en voorzieningen waar deze gewenst zijn,  zijn de ingrediënten van een gewaardeerd stedelijk gebied met een grote mate van herkenbaarheid in de details.

zie ook: