Dossier Functieverandering VAB

Om diverse redenen kan de functie van bebouwing in het buitengebied wijzigen. Vaak betekent dit dat er geen agrarisch gerelateerde activiteiten meer worden uitgevoerd op het bouwblok. In veel gevallen is de (nieuwe) eigenaar ook niet van plan de oorspronkelijke agrarisch functie weer in ere te herstellen. Er wordt dan gesproken van een Voormalig Agrarisch Bouwblok (VAB).

Meestal wordt de oude agrarische bedrijfsbestemming omgezet in een woonbestemming en soms een recreatieve bestemming, gewone bedrijfsbestemming of zelfs horecabestemming. Een dergelijke functiewijziging kan overigens alleen als daarmee de nog in bedrijf zijnde boerenbedrijven in de omgeving niet gehinderd worden in hun bedrijfsvoering.

Dit dossier omvat de volgende projecten: